FIRMAST MÜÜGITINGIMUSED Prindi

 

ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED


1. ÜLDINE.

1.1. Käesolevad kaupade üldised müügitingimused (edaspidi: Tingimused) on aluseks kõigile Müüja poolt müüdavate Kaupade müügist tulenevatele kokkulepetele.
1.2. Müüja ja Ostja vahelistes müügiga seotud suhetes lähtutakse pakkumistest, hinnakirjadest, tellimustest, lepingutest, krediidikokkuleppest, müügitingimustest, õigusaktidest, Müüja ja Ostja vahelisest kirjavahetusest ning headest kauplemise tavadest. Käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused on võimalikud ainult poolte poolt kirjalikult vormistatud vastaval kokkuleppel.

            2. KAUBA KVALITEET

2.1 Müüja tagab Kauba vastavuse kehtestatud kvaliteedinõuetele võttes aluseks tarnijate või tootjatehase kvaliteedinäitajaid kinnitavad sertifikaadid.
2.1.1 Konkreetse tootekohase sertifikaadi soovi korral teatab Ostja sellest Müüjale enne tellimuse vormistamist, täpsustades millist sertifikaati vajatakse.
2.2 Ostja vaatab ostetud Kauba viivitamatult üle ja teatab Kauba kvaliteedile mittevastavusest Müüjale hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates Kauba vastuvõtmisest.
2.3 Juhul, kui Kaup osutub mittekvaliteetseks, kutsub Ostja kohale Müüja esindaja. Kui Pooled ei saavuta kokkulepet Kauba kvaliteedi osas, võib Kauba kvaliteedi määramiseks kutsuda eksperdi. Ekspertiisi kulud tasub süüline pool.
2.4 Mittekvaliteetseks tunnistatud Kauba vahetab Müüja Ostja nõudel kvaliteetse Kauba vastu välja kokku lepitud aja jooksul. Juhul, kui Kauba vahetamine ei ole võimalik, ostab Müüja Kauba tagasi.

           3. KAUBA ÜLEANDMINE – VASTUVÕTMINE

3.1 Soovitud Kauba ostmiseks esitab Ostja Müüjale tellimuse kaupluses, telefoni või e-posti teel.
3.2 Kaupade kogus ning sortiment määratakse kindlaks vastavalt Ostja tellimusele ning fikseeritakse saatedokumentides (saateleht, arve-saateleht, arve). Kauba hind, vastavalt Ostjale kehtestatud hinnagrupile, fikseeritakse arvel.
3.3 Kauba üleandmine toimub Müüja kaupluses või Pooltevahelisel kokkuleppel Ostja poolt määratud asukohas.
3.4 Kauba transportimisel Ostja poolt määratud asukohta, tasutakse transpordikulud vastavalt eelnevale Pooltevahelisele kokkuleppele.
3.5 Kauba üleandmine Müüjalt Ostjale vormistatakse arve, arve-saatelehe või saatelehega.
3.6 Kaup loetakse Ostjale üleantuks hetkest, mil Ostja esindaja on kinnitanud Müüja volitatud esindaja poolt esitatud arvet/arve-saatelehte/saatelehte oma allkirjaga. Kauba üleandmise hetkest läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko. Kui Kaup toimetatakse Ostjani vedajaga, loetakse Kauba Ostjale üleandmise kohustus täidetuks Kauba üleandmisel vedajale.
3.7 Kauba valdusõigus läheb üle Müüjalt Ostjale vahetult pärast Kauba saatedokumendile allakirjutamist. Omandiõigus Kaubale läheb üle Müüjalt Ostjale pärast Kauba hinna täielikku tasumist Müüjale.

         4. ARVELDUS

4.1 Kauba eest tasumine toimub kas sularahas Müüja kassasse või ülekandega Müüja kontole.
4.2 Ostja on kohustatud tasuma temale Müüja poolt üle antud Kauba eest arve alusel vastavalt kokkulepitud maksetingimustele. Tasumise all mõeldakse raha laekumist Müüja poolt arvetes näidatud arvelduskontole.
4.3 Kui Ostja ei tasu Kauba eest õigeaegselt ja kogu mahus või ületab krediidilimiiti (kui krediidilimiit Ostjale on kehtestatud), on Müüjal õigus ühepoolselt muuta maksetingimus ettemaksuks.

         5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Kui Ostja ei tasu Kauba eest õigeaegselt (vastavalt kokkulepitule) on Müüjal õigus nõuda viivist 0,1 % päevas tähtaegselt tasumata summa eest.
5.2 Ostja on kohustatud Müüja poolt esitatud viivisarved tasuma võrdsetel alustel muude arvetega.
5.3 Ostjapoolsel müügihinna tasumisega viivitamisel on Müüjal õigus võlgnevuse nõue Ostja nõusolekust sõltumata loovutada inkassoteenust osutavale ettevõttele või esitada avaldus võla sissenõudmiseks kohtutäiturile. Ostja kohustub Müüjale vastava nõude esitamisel 10 päeva jooksul tasuma kahju hüvitusena kõik kulutused, mida Müüja teeb Ostjalt maksevõlgnevuse sissenõudmiseks.
5.4 Ostjapoolsel viivitamisel arvete tasumisega üle 30 päeva on Müüjal õigus edastada informatsiooni Ostja maksehäirest AS Krediidiinfole ja teistele koostööpartneritele.

          6. MUUD TINGIMUSED

6.1 Kõik Müüja ja Ostja vahelised erimeelsused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras

          7. VÄÄRAMATU JÕUD / FORCE MAJEURE

7.1 Käesoleva Müügilepingu täitmisest tuleneva kohustuse rikkumine Poole poolt on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks. Pool, kelle tegevus lepingujärgse kohustuse täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele. Kohustuse rikkumine on vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

 

 
OÜ Baltic Bolt   Forelli 8a 10621 Tallinn   Tel (+372) 650 8960   Faks (+372) 650 8970   balticbolt@balticbolt.ee
Web Expert